RKU - EVVO

Název projektu: Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti environmentální výchovy
Název OP (operačního programu): OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Realizátor projektu: EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
Doba realizace projektu: 1. 5. 2013 – 31. 12. 2014

Stručný obsah projektu

Projekt úzce navazuje na školou zrealizovaný projekt v rámci OP VK Nové formy vzdělávání na gymnáziu. Cílem je upravit 4 stávající ucelené vzdělávací programy pro SŠ tak, aby odpovídaly učivu 2. Stupně ZŠ a následně je v rámci pilotního ověření aplikovat. Vznikne inovovaný dynamický vzdělávací systém, který bude využívat moderních přístupů týkajících se ekologických otázek a trvale udržitelného rozvoje. Každý modul bude obsahovat část vzdělávací, cvičení a aktivity k probírané látce a znalostní a dovednostní test.
V rámci projektu vznikne celkem 24 inovovaných vzdělávacích modulů, 4 metodiky a 1 metodika pedagogické diagnostiky. Výstupy budou transformovány z LMS e-Doceo do veřejného LMS Moodle.Do projektu se zapojí 12 učitelů EKO Gymnázia - autoři původních vzdělávacích programů. Pilotní ověření proběhne na 4 vybraných ZŠ a zapojí se do něj 24 učitelů (6 z  každé ZŠ). Výstupy se zapracují do ŠVP ZŠ a stanou se nedílnou součástí vzdělávacího kurikula na zapojených ZŠ.

Cíle projektu

Hlavní cíle:

Modifikovat stávající moderní modulární vzdělávací programy vytvořené v rámci projektu "Nové formy vzdělávání na gymnáziu" pro základní školy a provést jejich pilotní ověření v  praxi. Vyškolit autory-učitele pro užití e-learningových vzdělávacích programů a jejich začlenění do všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů na základních školách. Začlenit výstupy projektu do vzdělávacího kurikula vybraných základních škol a realizovat jev další vzdělávací praxi.

Specifické cíle:

  • Modifikovat a zjednodušit stávající e-learningové vzdělávací programy/moduly pro využití na základních školách.
  • Převést upravené vzdělávací programy/moduly do volně přístupného elektronického systému Moodle.
  • Vytvořit metodiky pedagogické diagnostiky pro aplikaci vzdělávacích programů.
  • Proškolit vybrané učitele.
  • Realizovat pilotní ověření všech vzdělávacích programů v praxi.
  • Zpřístupnit vzdělávací programy.

Odkazy:

www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.msmt.cz

 

Kalendář realizace projektu:

Květen 2013
- Ustavení projektových struktur
- Informační schůzka o projektu pro učitele-autory
- Informační schůzka o projektu pro zástupce ZŠ/učitele-ověřovatele
- Publicita projektu v tisku (Poděbradské noviny, 23.5.2013)

Červen 2013
- Modifikace vzdělávacích programů/modulů učiteli-autory
- Tvorba a dokončení metodik
- Metodická schůzka s učiteli-autory

Červenec 2013
- Modifikace vzdělávacích programů/modulů učiteli-autory
- Zajištění didaktické techniky pro potřeby projektu
- Publicita projektu v tisku (Nymburský deník, 1.7.2013; Poděbradské noviny, 4.7.2013)

Srpen 2013
- Administrace a vyhodnocení realizace projektu za období V - VII/2013
- Modifikace vzdělávacích programů/modulů učiteli-autory
- Metodické konzultace k modifikaci vzdělávacích programů/modulů

Září 2013
- Modifikace vzdělávacích programů/modulů učiteli-autory
- Konzultace s učiteli-autory
- Administrace projektu

Říjen 2013
- Tvorba metodiky pro učitele ZŠ
- Ukončení modifikace vzdělávacích programů/modulů
- Školení učitelů-autorů k LMS Moodle

Listopad 2013
- Administrace a vyhodnocení realizace projektu za období VIII - X/2013
- Školení učitelů-ověřovatelů ze ZŠ k pilotnímu ověřování
- Zahájení pilotního ověřování vzdělávacích programů/modulů na ZŠ
- Publicita projektu v tisku (Nymburský deník, 11.11.2013)

Prosinec 2013
- Pilotní ověřování vzdělávacích programů/modulů na ZŠ
- Konzultační činnost pracovníků projektu s učiteli-ověřovateli
- Publicita projektu v tisku (Poděbradské noviny, 5.12.2013)

Leden 2014
- Pilotní ověřování vzdělávacích programů/modulů na ZŠ
- Koordinační schůzka s učiteli-ověřovateli ze ZŠ k průběhu pilotního ověřování
- Konzultační činnost pracovníků projektu s učiteli-ověřovateli

Únor 2014
- Administrace a vyhodnocení realizace projektu za období XI/2013 - I/2014
- Konzultační činnost pracovníků projektu s učiteli-ověřovateli
- Ukončení pilotního ověřování vzdělávacích programů/modulů na ZŠ

Březen 2014
- Metodická schůzka s učiteli-autory k zapracování výstupů pilotního ověřování
do vzdělávacích programů/modulů
- Úpravy vzdělávacích programů/modulů dle závěrů z pilotního ověřování na ZŠ
- Konzultační činnost pracovníků projektu s učiteli-autory

Duben 2014
- Metodická schůzka s učiteli-autory k zapracování výstupů z pilotního ověřování
- Ukončení úprav vzdělávacích programů/modulů dle závěrů z pilotního ověřování na ZŠ
- Příprava vzdělávacího programu pro učitele k akreditaci na MŠMT ČR v rámci DVPP

Květen 2014
- Administrace a vyhodnocení realizace projektu za období II - IV/2014
- Metodická schůzka se zástupci učitelů-ověřovatelů k zapracování vzdělávacích programů
do ŠVP ZŠ
- Publicita projektu v tisku (Nymburský deník 16.5.2014, Poděbradské noviny 29.5.2014)

Červen 2014
- Zapracování vzdělávacích programů do ŠVP ZŠ
- Akreditace vzdělávacího programu pro učitele v rámci DVPP na MŠMT ČR
- Závěrečné hodnocení spolupráce se ZŠ

Červenec 2014
- Udělení akreditace MŠMT ČR vzdělávacímu programu pro učitele v rámci DVPP

Srpen 2014
- Administrace a vyhodnocení realizace projektu za období V - VII/2014

Září 2014
- Zajištění a realizace semináře pro učitele škol Středočeského kraje k seznámení s výstupy projektu, Poděbrady

Říjen 2014
- Zajištění semináře pro učitele škol Středočeského kraje k seznámení s výstupy projektu - XI/2014, Praha

Listopad 2014
- Realizace semináře pro učitele škol Středočeského kraje k seznámení s výstupy projektu
- Administrace a vyhodnocení realizace projektu za období VIII - X/2014

Prosinec 2014
- Závěrečné vyhodnocení realizace projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.