Informace

Historie školy sahá do roku 1993, kdy se otevřely první dvě třídy čtyřletého studia na poděbradském zámku. První dva roky působila škola jako pobočka pražského EKO Gymnázia a od roku 1995 jako samostatné gymnázium. Ředitelkou školy byla do roku 1996 PhDr. Dagmar Lukavcová a od tohoto roku do současnosti je v jejím čele Ing. Zbyněk Lukavec. U zrodu školy stála i PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., velká propagátorka ekologie a udržitelného rozvoje. Zatímco pražské EKO Gymnázium bylo koncipováno jako ekologické gymnázium, naše škola se profilovala jako gymnázium podporující dlouhodobě udržitelný způsob života na Zemi. Od toho název školy EKO. EKO v rozměru ekologickém, ekonomickém a sociálním, pomyslné tři základní pilíře udržitelného rozvoje byly vnitřní filozofií školy, kterou promítala do výchovy a výuky. V učebním plánu školy jsou proto vedle všeobecně vzdělávacích předmětů zařazeny i předměty jako environmentalistika, ekonomie, marketing a management a celá škála společensky orientovaných předmětů jako jsou psychologie, sociologie, právo, filozofie a etika v rámci zastřešujícího předmětu základy společenských věd. Žáci mohli a mohou z těchto předmětů maturovat a získat vedle ryze gymnaziálních výstupů i maturitu z odborného předmětu. Ještě cennějším vkladem do života mladých lidí je skutečnost, že si osvojí způsob uvažování a rozhodování v dimenzích udržitelného rozvoje, což by mělo být běžné v celé populaci, ale bohužel tomu tak není.

 

V roce 2011 v reakci na podmínky na vzdělávacím trhu vznikla při EKO Gymnáziu Střední odborná škola Multimediálních studií, která dala EKO Gymnáziu další rozměr. Možnost částečně propojit tyto v zásadě dvě odlišné školy v oblasti informačních a komunikačních technologií a multimediální tvorby. Žáci gymnázia se dostanou ke špičkovým produkčním i post produkčním technologiím a naučí se pracovat s fotografií, točit a zpracovávat videa, pracovat s aplikacemi pro mobilní zařízení, animovat, pohybovat se profesionálně na webu a spoustu dalších věcí, se kterými běžní gymnazisté nepřijdou během studia v rámci výuky do styku. Vznikl tím základ pro unikátní gymnaziální vzdělávací program v rámci celé ČR.

 

Škola vždy kladla velký důraz na kvalitní mezilidské vztahy a komunikaci. Komunikaci ve škole, ale i mimo školu především s rodiči. Snažila se a snaží vtáhnout žáky do spolurozhodování o životě školy formou školního parlamentu a třídních samospráv. Vede a motivuje žáky k odpovědnosti za sebe i za třídní a školní kolektiv formou plánů osobního rozvoje a individuální angažovanosti (PORIA). Úspěšní žáci jsou odměňování školní měnou EKOUN nebo získávají finanční prostředky v rámci stipendií. Škola má propracovaný program výchovného a kariérního poradenství, kde je připravena pomoci každému potřebnému jedinci. Umí reagovat i na specifické vzdělávací potřeby nadaných uchazečů i žáků s hendikepem.

 

Škola je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR a MV ČR pro další vzdělávání. Při škole působí Centrum ekologického vzdělávání a výchovy, které se zaměřuje na další vzdělávání učitelů.

 

EKO Gymnázium bylo a je náročnou školou, kde se musí každý cítit dobře.