NFMVG

Popis projektu

Název projektu: Nové formy mediální výchovy na gymnáziu (NFMVG)
Název OP (operačního programu): Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Realizátor projektu: EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
Doba realizace projektu: 1. 11. 2011 – 31. 10. 2012

Stručný obsah projektu

Pokrok a dostupnost ICT umožňuje v systému výuky uplatňovat nové formy a metody práce. Cílem projektu je vytvořit 2 ucelené modulární vzdělávací programy v e-learningové formě ve vazbě na inovativní začlenění mediální výchovy se zaměřením na propagaci udržitelného rozvoje do předmětů jazykového a společenskovědního základu gymnaziálního studia. Učitelé si v rámci projektu osvojí znalosti a dovednosti, jak tvořit a využívat nové e-learningové učební programy, materiály, cvičení a testy v pedagogické praxi. Žáci získají možnost studovat kontaktním způsobem i mimo školu.
Každý modul se bude skládat z části vzdělávací, cvičení a aktivit k probírané látce a následně zpětnovazebného testu. Celkem vznikne 8 vzdělávacích modulů, vždy 1 jazykový a 1 společenskovědní pro každý ročník čtyřletého studia, a 2 metodiky k tvorbě a využití e-learningových výstupů a 1 pedagogická diagnostika. Pilotně budou všechny vzdělávací moduly ověřeny na žácích školy. Výstupy se stanou součástí ŠVP. Budou veřejně dostupné.

Cíle projektu

Hlavní cíle:

Vytvořit 2 nové moderní modulární vzdělávací programy v rámci procesu inovace začleňování mediální výchovy do vzdělávacího kurikula na gymnáziu aplikací dostupné ICT a provést jejich pilotní ověření v praxi. Začlenit výstupy projektu do školního vzdělávacího programu a realizovat je v dalším procesu vzdělávání a výchovy na škole. Tyto vzdělávací programy zpřístupnit pedagogické veřejnosti k dalšímu využití na ostatních školách.

Specifické cíle:

- Proškolit vybrané učitele (30) v kurzech:

Využití multimediálních aplikací pro autorský nástroj DivBook
Mediální výchova na gymnáziu
Mediální výchova a udržitelný rozvoj

- Vytvořit 2 metodiky pro tvorbu dvou e-learningových vzdělávacích programů:
1 pro vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, 1 pro vzdělávací oblast Člověk a společnost; a pro jejich realizaci v praxi. Vytvořit 1 pedagogickou diagnostiku pro zpětnou vazbu na e-learningové vzdělávání.

- Vytvořit 2 e-learningové vzdělávací programy členěné po 4 modulech ve vazbě na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, konkrétně pro předměty český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk, a Člověk a společnost, konkrétně pro předměty dějepis, občanský a společenskovědní základ, geografie, marketing a management, tj. celkem 8 vzdělávacích modulů požadované formální struktury (vzdělávací materiál, cvičení a aktivity, testy).

- Realizovat pilotní ověření všech modulů vzdělávacích programů ve školní praxi (proškoleno 270 žáků).
Další informace o projektu a výstupech projektu najdete zde.

Odkazy:

www.esfcr.cz
www.msmt.cz
www.strukturalni-fondy.cz

Kalendář realizace projektu

Listopad 2011
- Ustavení projektových struktur- Oslovení dodavatelů vzdělávacích služeb- Plán školení učitelů-autorů vzdělávacích programů

Prosinec 2011
- Proškolení učitelů pro potřeby projektu- Příprava tvorby metodik - Příprava tvorby vzdělávacích programů/modulů

Leden 2012
- Vytvoření metodik pro tvorbu e-learningových vzdělávacích programů/modulů- Tvorba e-learningových vzdělávacích programů/modulů- Metodické schůzky s autory

Únor 2012
- Tvorba e-learningových vzdělávacích programů/modulů- Publicita projektu v tisku- Administrace a vyhodnocení realizace projektu za období XI/2011 - I/2012

Březen 2012
- Tvorba e-learningových vzdělávacích programů/modulů- Vytvoření pedagogické diagnostiky pro pilotní ověřování- Kontrolní dny s autory jednotlivých modulů

Duben 2012
- Příprava pilotního ověřování- Proškolení autorů k pilotnímu ověřování- Zahájení pilotního ověřování e-learningových vzdělávacích programů/modulů

Květen 2012
- Pilotní ověřování projektem vytvořených vzdělávacích programů/modulů- Publicita projektu v tisku- Administrace a vyhodnocení realizace projektu za období II - IV/2012

Červen 2012
- Pilotní ověřování projektem vytvořených vzdělávacích programů/modulů- Reflexe cílové skupiny pilotního ověřování- Metodické schůzky s učiteli-autory k pilotnímu ověřování

Červenec 2012
- Začleňování námětů a připomínek z pilotního ověřování do jednotlivých modulů- Metodické konzultace s autory- Administrace a vyhodnocení realizace projektu za období V - VI/2012

Srpen 2012
- Zapracování výstupů projektu - vzdělávacích modulů do ŠVP- Propagace projektu- Kontrolní dny v rámci realizace projektu

Září 2012
- Ukončení realizace pilotního ověřování e-learningových vzdělávacích programů/modulů- Revize e-learningových vzdělávacích programů/modulů- Zavádění vzdělávacích programů do  vzdělávacího kurikula školy

Říjen 2012
- Dokončení začleňování výstupů projektu do vzdělávacího kurikula školy- Publicita výstupů projektu- Administrace a vyhodnocení realizace projektu za období VII - IX/2012- Závěrečné vyhodnocení realizace projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.