Čeští spisovatelé 19. století = inspirace literární a výtvarná

Cíl projektu:
Mezipředmětový projekt českého jazyka a literatury s výtvarnou výchovou, ve kterém se žáci seznámí s významnými osobnostmi české literatury 19. století K. J. Erbenem a B. Němcovou a přesahem významu díla těchto autorů do současnosti. K tomu nabízí méně tradiční cesty k hlubšímu proniknutí do oblasti lidové slovesnosti, na kterou oba autoři navazují, a jejich básnické a pohádkové tvorby. Projekt je zdrojem a příležitostí pro rozvoj fantazie, tvořivého přístupu a originality žáků. Nabízí žákům možnost uchopit námět dle vlastního zájmu jednak tematicky (volbou autora v oblasti literární), jednak způsobem zpracování (v literární i výtvarné oblasti).

Realizace projektu v předmětech: ČJL, VV

Účastníci projektu: 3.V

Časový rozsah: 2. pololetí šk. r. 2021/2022

Garanti projektu: PhDr. Dagmar Lukavcová, Mgr. Iva Štěrbová

Výstup projektu:

 1. Projektový den s představením autorských příspěvků žáků - květen 2022
 2. Sborník autorských příspěvků žáků - červen 2022


ZADÁNÍ PROJEKTU:

I. Výtvarné a umělecké zpracování Erbenovy Kytice

 • Každý žák (žáci mají možnost pracovat ve dvojicích, skupinách) si vybere jednu báseň z Erbenovy Kytice.

Možnosti zpracování tématu formou autorské práce v oblasti výtvarné:

Ilustrace

 • Žák vypracuje minimálně tři ilustrace, které se budou vázat na jednu z balad
 • Výtvarná technika (kresba, malba, možno pracovat s grafickým tablet)

Komiks

 • Žák vypracuje komiks, který věrně zachytí děj jedné z balad
 • Výtvarná technika (kresba, malba, možno pracovat s grafickým tablet, možno i foto komiks)

Maska

 • Žák si vybere jednu z postav a vypracuje masku, která zachytí charakter jedné z postav dané balady)
 • Výtvarná technika (dle dohody)
 • Výstup bude fotografie masky na žákovi, nebo spolužákovi i samotná maska

Scéna

 • Žák vypracuje maketu scény (divadelní scény) z jedné z balad
 • Výtvarná technika (dle dohody)
 • Výstup bude fotografie i maketa

II. K. J. Erben, B. Němcová – zdroje literární inspirace

        > Každý žák bude pracovat individuálně nebo ve dvojici (v případě rozhovoru).                  
         
           Možnosti zpracování tématu formou autorské práce v oblasti literární:

 • klasická nebo moderní balada inspirovaná baladami K. J. Erbena
 • klasická nebo moderní pohádka inspirovaná pohádkami B. Němcové
 • báseň inspirovaná K. J. Erbenem nebo B. Němcovou - životem, dílem
 • recenze vybraného literárního díla K. J. Erbena/B. Němcové v dobovém tisku
 • rozhovor - K. J. Erben a E. A. Poe (pro podcast, písemná podoba)
 • rozhovor - B. Němcová a K. Čapek (pro podcast, písemná podoba)


Pozn. Každý žák si vybere, zda se zapojí do realizace projektu ve výtvarné nebo literární oblasti, zájemci mohou realizovat projekt v obou oblastech.     

 AUTORSKÉ PŘÍSPĚVKY