Sociologický průzkum

Sociologický průzkum

Východisko:
„Výuka předmětu Občanský a společenskovědní základ musí být úzce propojena s naší současností, a to nejen teoreticky, ale především s každodenním životem společnosti.“

O PROJEKTU:
Projekt v rámci výuky předmětu Občanský a společenskovědní základ (OSZ) v kvintě. Učivo předmětu OSZ prohlubuje aplikovanou formou se zaměřením na téma sociologického průzkumu s využitím vědomostí a dovedností žáků získaných v rámci výuky Informatiky. Projekt vychází z možnosti oslovení respondentů ve školním prostředí. Dává příležitost rozvíjet osobnostní potenciál žáků v oblasti kompetencí úspěšně uplatnitelných v životě.

CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je prostřednictvím efektivního propojení teoretického učiva s jeho aplikovanou podobou trénink týmové spolupráce při využití digitálních kompetencí jako jednoho ze současných fenoménů prokariérové profesní orientace.

REALIZACE PROJEKTU:
Ve vyučovacích hodinách předmětu OSZ, po motivačním, teoretickém a metodickém úvodu formou samostatné činnosti žákovských pracovních týmů za supervize učitele v roli poradce/konzultanta.

ČASOVÝ ROZSAH PROJEKTU:
Duben 2024, 2x týdně v rámci vyučovacích hodin předmětu OSZ

ÚČASTNÍCI PROJEKTU:
Žáci kvinty EKO Gymnázia jako nositelé projektu + žáci všech tříd EKO Gymnázia a učitelé školy jako respondenti

GARANT PROJEKTU:
PhDr. Dagmar Lukavcová, učitelka OSZ

VÝSTUPY PROJEKTU:
Sociologický průzkum – závěrečné práce týmů