Motivation (Czech Republic)

Další vzdělávání – klíč k novému zaměstnání

Zdá se, že vzdělání je atributem pouze pro děti a mladistvé. Ale od 90. let s rychlým rozvojem technologií v každé společnosti je zřejmé, že vzdělávání nekončí, když dovršíte třicítku. Absolventům vysokých škol jim jejich vzdělání, znalosti a dovednosti umožňují snadno nalézt novou práci, pokud ztratí předchozí zaměstnání. Jejich motivací pro další vzdělávání je snaha

 • najít nové zaměstnání,
 • postup v aktuálním pracovním prostředí,
 • navázání nových kontaktů.

Méně kvalifikovaní pracovníci jsou často prezentováni jako lidé bez motivace, s malými ambicemi, s nedostatkem sebevědomí a sebeúcty, jako lidé pasívní, pokud ne přímo kriminálníci. Ale je tento předpoklad pravdivý? Nepopiratelnou skutečností je, že méně kvalifikovaní jsou vystaveni většímu riziku na trhu práce. Podíl méně kvalifikovaných mezi mladými vzrostl kvůli nárůstu předčasných odchodů ze škol. Ty způsobilo zavedení jednotné státní maturity (2011) na všech středních školách se čtyřletým studijním programem (ISCED 354). Jednotné maturitní testy jsou náročnější než předchozí testy vytvářené školami, takže u nich neuspějí vyšší počty studentů, kteří tak nedokončí středoškolské vzdělání.

Zvyšování kvalifikace může vyřešit jejich nejistou budoucnost, ale jak je přimět k rozvíjení dovedností a k rekvalifikaci? Musí přijmout jako nepopiratelný fakt, že výhodami učení se a sebevzdělávání jsou:

 • získání znalostí a dovedností vedoucích k zajímavější, obvykle lépe placené práci
 • vyšší pravděpodobnost, že najdou práci nebo nastartují novou kariéru, někdy i novou živnost
 • zajištěný stabilní příjem
 • pocit, že mají nad svým životem kontrolu.

 

Bohužel, seznam překážek, které musejí překonat je mnohem delší:

 • pokud jsou méně kvalifikovanými matky/otcové na rodičovské dovolené, rekvalifikační kurzy mohou být mimo jejich finanční možnosti
 • kurzy nebo jakákoliv forma vzdělávání jsou časově náročné
 • nedostatek informací o dostupných vzdělávacích kurzech
 • nedůvěra v efektivitu sebevzdělávání (obzvlášť u seniorů)
 • nedostatečné nebo nulové jazykové znalosti a IT dovednosti
 • nedostatek motivace, která má velmi blízko k lenosti, protože prioritami dospělých jsou rodina-děti-práce-odpočinek.

 

Generální ředitel Úřadu práce České republiky Viktor Najmon dodává, že uspokojivá finanční podpora bohužel umožňuje relativně dobrý život, důsledkem čehož je i minimální mobilita za pracovními příležitostmi.

Vzdělavatelé v procesu zvyšování kvalifikací nejsou učitelé, ale spíše celoživotní průvodci ve vzdělávacím procesu, kteří:

 • zajišťují, že vzdělávaní chápou, jak užitečné budou jejich budoucí dovednosti a znalosti,
 • motivují vzdělávané k vlastní zodpovědnosti při získávání nových znalostí a dovedností.

Od vládních subjektů se očekává, že:

 • vytvoří síť, která propojí zaměstnavatele, firmy, veřejné úřady a vzdělávací instituce
 • podpoří regionální a globální partnerství,
 • se zaměří na rozvoj dovedností potřebných pro užitečnou, úspěšnou a naplňující kariéru v digitálním věku
 • zajistí technologie pro sebevzdělávání veřejnosti (MOOC = Massive Online Open Sources).

Nárůst ve vzdělávání dospělých je klíčovým pro naši ekonomiku a společnost, ale vzdělávání musí být dosažitelné, cenově dostupné a atraktivní. Fiona Aldridge, 6. 1. 2020 https://www.tes.com/news/four-ways-reverse-decline-adult-learning

PhDr. Eva Svobodová EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady, Česká republika