Školní poradenské služby

 

Prevence školní neúspěšnosti

Věnujeme se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně a dlouhodobě s nimi pracujeme a vytváříme tak předpoklady pro snižování těchto problémů.

Prevence rizikového chování

Pracujeme s projevy rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací.

Školní psychologické poradenství

Nabízíme a realizujeme poradenské služby pro žáky a rodiče, monitorujeme atmosféru ve škole, předcházíme vzniku vztahových problémů a jejich důsledků při vzdělávání, posilujeme příznivé sociální klima ve třídách. Organizujeme cílenou individuální a skupinovou intervenci. 

Kariérové ​​poradenství

Poskytujeme žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové ​​poradenství. Vedeme žáky k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Připravujeme podmínky a rozšiřujeme možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zmírňujeme důsledky zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění, sociálního znevýhodnění a věnujeme se prevenci jeho vzniku. 

Žáci nadaní

Vytváříme vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Žáci z odlišného sociokulturního prostředí

Podporujeme vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, průběžně a dlouhodobě pečujeme o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváříme příznivé sociální klima pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podporujeme rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajišťujeme metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Rozvíjíme spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a dalšími poradenskými zařízeními (informačně-poradenské středisko úřadu práce).

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Spolupracujeme a komunikujeme se zákonnými zástupci žáků.

Kontakty

Pracovník Oblast poradenské služby Konzultační hodiny

Ing. Zbyněk Lukavec

Ředitel školy

lukavec@ekopodebrady.cz

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Kancelář č. 317, 2. patro
+ dle dohody

PhDr. Dagmar Lukavcová

Výchovný poradce

lukavcova@ekopodebrady.cz

 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Kariérové poradenství
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Žáci nadaní
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními

Kancelář č. 103, přízemí

- středa 13:35 – 14:20
+ dle dohody

Mgr. Martin Roubíček

Metodik prevence rizikového chování

roubicek@ekopodebrady.cz

 • Prevence rizikového chování
 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Kancelář č. 302, 2. patro

- středa 7:30 - 8:00
+ dle dohody

Mgr. et Mgr. Vendula Šukalová
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Tel.: 728 281 853
vendula.sukalova@seznam.cz

 • Školní psychologické poradenství
- každá první středa v měsíci 14:00 - 16:00
+ dle dohody
- individuální a skupinová setkání dle dohody

Mgr. et Mgr. Denisa Benešová

Školní speciální pedagog
Tel.: 605 062 286

benesova@ekopodebrady.cz

 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Žáci nadaní
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními

Kancelář č. 1 101, přízemí
 - pondělí 14:45 - 15:45 konzultace
+ dle dohody
- pondělí 13:15 - 14:40 DYSKLUB
- pondělí 15:15 - 16:15 DYSKLUB