Školní poradenské služby

 

Prevence školní neúspěšnosti

Věnujeme se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně a dlouhodobě s nimi pracujeme a vytváříme tak předpoklady pro snižování těchto problémů.

Prevence rizikového chování

Pracujeme s projevy rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací.

Školní psychologické poradenství

Nabízíme a realizujeme poradenské služby pro žáky a rodiče, monitorujeme atmosféru ve škole, předcházíme vzniku vztahových problémů a jejich důsledků při vzdělávání, posilujeme příznivé sociální klima ve třídách. Organizujeme cílenou individuální a skupinovou intervenci. 

Kariérové ​​poradenství

Poskytujeme žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové ​​poradenství. Vedeme žáky k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Připravujeme podmínky a rozšiřujeme možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zmírňujeme důsledky zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění, sociálního znevýhodnění a věnujeme se prevenci jeho vzniku. 

Žáci nadaní

Vytváříme vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Žáci z odlišného sociokulturního prostředí

Podporujeme vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, průběžně a dlouhodobě pečujeme o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváříme příznivé sociální klima pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podporujeme rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajišťujeme metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Rozvíjíme spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a dalšími poradenskými zařízeními (informačně-poradenské středisko úřadu práce).

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Spolupracujeme a komunikujeme se zákonnými zástupci žáků.

Kontakty
 

KRIZOVÉ KONTAKTY PRO ŽÁKY, RODIČE A UČITELE ke stažení zde.

Pracovník Oblast poradenské služby Konzultační hodiny

Mgr. Radek Stýblo

Ředitel školy

styblo@ekopodebrady.cz

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

ředitelna, 2. patro
+ dle dohody

Mgr. Blanka Melíšková

Výchovný poradce

meliskova@ekopodebrady.cz

 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Kariérové poradenství
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Žáci nadaní
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními

Kabinet č. 208 , 1. patro

- čtvrtek 12:40 - 13:25
+ dle dohody

Mgr. Martin Roubíček

Metodik prevence rizikového chování

roubicek@ekopodebrady.cz

 • Prevence rizikového chování
 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Kabinet č. 302, 2. patro

pondělí 12:40 - 13:25
+ dle dohody

Mgr. et Mgr. Vendula Šukalová
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Tel.: 728 281 853
vendula.sukalova@seznam.cz

 • Školní psychologické poradenství
+ dle dohody
- individuální a skupinová setkání dle dohody

Mgr. Jana Schwarzová (dříve Mlnaříková)

Školní speciální pedagog
Tel.: 737 123 902

schwarzerova@ekopodebrady.cz

 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Žáci nadaní
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními

učebna 201, 1. patro
 - konzultace - čt 13:45 - 14:30
Dysklub:

 PO

 13:15-13:35

 207

 4M, 3M

 ÚT

 13:15-13:35

 202

 2V, 4V

 ÚT

 13:35-13:55

 202 

 4D, 2M

 ČT

 13:15-13:35

 201

 7V, 3D, 2D

 

 

Rozšířené služby Školního poradenského pracoviště (ŠPP) v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině

Nabízíme možnost aktuální krizové intervence pro žáky, které logicky současná situace jakkoliv zneklidňuje a chtěli by si o tom promluvit. Osobně nebo s využitím online platformy.
Využijte kontaktů, které najdete na školním webu nebo na školní nástěnce, a obraťte se na nás.

Je naprosto normální, že v nás současná situace vyvolává různé pocity jako je úzkost, strach, vztek, bezmoc. Všichni můžeme aktivně využít vlastní způsoby, jak se zklidnit a zvýšit pocit bezpečí. Objetí, rozhovor, oblíbená aktivita, pravidelné každodenní malé rituály nebo soustředění na to, co se děje tady a teď, mohou pomoci. Je důležité myslet i na základní potřeby, jako je jídlo, pití, spánek, pohyb, a informace z okolí vyhodnocovat s rozvahou.
Je vhodné přiměřeně limitovat přísun informací z médií a dávat přednost ověřeným zdrojům.

!! Pokud cítíte, že situace ve vás vyvolává úzkost a nevíte si rady, využijte možnosti podpory také na krizových linkách:
Linka bezpečí pro děti, mladistvé a studující do 26 let - 116 111
Linka první psychické pomoci pro dospělé od 18 let - 116 123