Školné

Roční školné pro školní rok 2024/2025 činí 24 000 Kč.

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, hradí se školné:

  • jednorázově do 15. 8. 
  • nebo ve dvou stejných splátkách splatných do 15. 8. a 15. 1.

Číslo účtu:

412107584/0600

Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a účel platby - školné.

Var. symbol se neuvádí.

SLEVA ZE ŠKOLNÉHO

Sleva ze školného je přiznána žákovi na základě jeho studijních výsledků podle kritérií, která stanovuje ředitel školy vždy na každý školní rok. Výše slevy ze školného je určena v měsíční výši podle dosaženého průměru klasifikace v přechozím pololetí školního roku.

Informaci o nároku na slevu ze školného a její výplatě obdrží zákonný zástupce prostřednictvím aplikace ŠkolaOnline. U nezletilých žáků je nutný pro výplatu slevy ze školného písemný souhlas rodičů, resp. zákonných  zástupců zapsaný ve studijním průkaze.

Slevy ze školného jsou vypláceny v hotovosti v úředních hodinách hospodářky školy za:

  • 1. pololetí školního roku

Sleva na školném za studijní výsledky z 2. pololetí předcházejícího školního roku. Nejzazší termín pro výplatu slevy ze školného je stanoven 15. 2. aktuálního  školního roku.

  • 2. pololetí školního roku

Sleva na školném za studijní výsledky z 1. pololetí aktuálního školního roku. Nejzazší termín pro výplatu slevy ze školného je stanoven 15. 9.  následujícího školního roku.

Po uvedených termínech ztrácí žák možnost získat (vyzvednout) přiznanou slevu ze školného za příslušné období.