Bohemia Action, s.r.o., IČ: 47551127, se sídlem Choťánky 166, zastoupená jednatelem společnosti Mgr. Radkem Váňou, jako zřizovatel školy EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, IČ: 62994638, se sídlem Jiřího náměstí 1/8, Poděbrady,
 

vyhlašuje konkurzní řízení

na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky střední školy
 

EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií,

IČ: 62994638, se sídlem Jiřího náměstí 1/8, Poděbrady
 

Předpoklady pro výkon pracovní pozice ředitele/ky:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o pedagogických pracovnících”)
 • délka relevantní praxe minimálně 5 let
 • plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
 • manažerské schopnosti

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • přihláška do vyhlášeného konkurzního řízení doplněná o kontaktní adresu, telefonní číslo, e-mail a datum
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 • doklad o celkovém průběhu dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a pracovního zařazení
 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), možné nahradit čestným prohlášením
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele školy (ne starší než 3 měsíce), možné nahradit čestným prohlášením
 • koncepce rozvoje školy, více o škole na www.ekopodebrady.cz

 

Termín podání písemné přihlášky do 30. 11. 2023 do 12:00 osobně do kanceláře školy, Na Hrázi 64/III, Poděbrady, 29001,  v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT - Konkurz na ředitele/ku školy nebo doporučenou poštou na tutéž adresu.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 3. 2024.

V případě dotazů se prosím obracejte na jednatele Mgr. Radka Váňu. 

Tel. 606 776 715, e-mail: radek.vana@louda.cz

                                                                                                                     

Mgr. Radek Váňa, jednatel

 

Sdílet článek