Maturita

Maturitní zkoušky konané ve školním roce 2023/2024 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění.

Důležité informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2023/2024

 • zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka formou písemné práce: 29. - 30. 4. 2024
  KRITÉRIA HODNOCENÍ písemné maturitní práce z ANJ ke stažení zde.
  KRITÉRIA HODNOCENÍ písemné maturitní práce z ČJL ke stažení zde.
 • didaktické testy: 2. - 6. 5. 2024
 • ÚZ společné a profilové části: 20. 5. - 29. 5. 2024
  KRITÉRIA HODNOCENÍ ústní profilové maturitní zkoušky teoretické odborné části ke stažení zde.

Společná část maturitní zkoušky


Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

Povinně každý maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury. Dále si bude volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (takového cizího jazyka, který je v nabídce školního vzdělávacího programu daného oboru vzdělání, a který splňuje povinnou dotaci hodin pro profilové zkušební předměty) nebo didaktickým testem z matematiky.

V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující.
Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné provedení didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.
 

Zkouška z českého jazyka a literatury

Časový limit pro konání testu je  75 minut. Žáci s  přiznaným přizpůsobením podmínek pro řízení maturitní zkoušky (zdroj: CERMAT)  mají navýšen čas na konání zkoušky a případně další přizpůsobení podmínek řízení zkoušky podle doporučení vydaného školním poradenským zařízením. Žákům, kteří se v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona vzdělávali alespoň 4 roky v předchozích 8 letech ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost (uvede se na přihlášce k maturitní zkoušce) prodlužuje doba řízení didaktického testu o  30 minut.

Zkouška z cizího jazyka

Zkouška z cizího jazyka trvá celkem  100 minut  – poslechová část trvá  40 minut, na část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti (v testovém sešitě je uvedena jako část „čtení a jazyková kompetence“) je vyhrazeno  60 minut.

Žáci s přiznaným přizpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit prodloužen dle svého zařazení do příslušné skupiny a kategorie uvedené v doporučení školního poradenského zařízení (více viz část  Úpravy podmínek (zdroj: CERMAT) ). 

Zkouška z matematiky

Na zkoušku je vyhrazeno  120 minut . Žáci s přiznaným přizpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle svého zařazení na základě doporučení školního poradenského zařízení (více viz část Úpravy podmínek). Žákům, kteří se v souladu s § 20 odst.  4 školského zákona vzdělávali alespoň 4 roky v předchozích 8 letech před zkouškou ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost prodlužuje doba řízení didaktického testu o 10 minut.

Žák, který koná didaktický test z matematiky, bude mít v profilové části o 1 známku méně, neboť na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška.

Profilová část maturitní zkoušky


Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, až dalších 2 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. 

Z českého jazyka a literatury 

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury
  Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
   
 • Ústní zkouška z českého jazyka a literatury
  Ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.

Z cizího jazyka 

 • Písemná práce z cizího jazyka
  Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
   
 • Ústní zkouška z cizího jazyka
  Ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut.

Další dvě zkoušky volí žáci z následující nabídky:

 Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky pro šk. rok 2023/2024

 • Marketing a marketingová komunikace

- ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut. 

 • Matematika

- ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut **
- písemná práce

 • Cizí jazyk 

- ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut *

 

* Žáci nemůžou konat profilovou zkoušku z cizího jazyka, ze kterého dělali zkoušku ve společné části. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části.

** Matematiku si mohou zvolit pouze žáci, kteří z matematiky nekonali zkoušku ve společné části.

 

Technologický základ, umělecko-historická a výtvarná příprava

 • 2D grafika (Grafický design, Písmo)
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.
   
 • 3D grafika (3D, Produktový design, Vizualizace interiérů a exteriérů)
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut.
   
 • Fotografie
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.
   
 •  Animace
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.
   
 • Audiovize
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.
   
 • Programování multimediálních aplikací (+Tvorba webových stránek)
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.

   
 • Výtvarná příprava pro média (Prostorová tvorba, Figurální kresba)
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.
   
 • Technologie produkce (Technologie produkce, Technické kreslení a dokumentace)
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.
   

​HODNOCENÍ ŽÁKŮ S PUP (přiznanými uzpůsobenými podmínkami pro konání maturitní zkoušky)

Kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou u žáků s PUP shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků. Při hodnocení písemné práce (stejně jako ústní zkoušky) se zohledňují symptomy uvedené v doporučení ŠPZ; pro písemnou práci jsou uvedeny v části B doporučení.

Mezi možná uzpůsobení podmínek pro konání MZ patří například navýšení časového limitu, umístění žáků do samostatné učebny, možnost využití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, možnost alternativního způsobu zápisu odpovědí atd. Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ nezahrnuje prominutí či snížení náročnosti zkoušek nebo vynechání části jejich obsahu.

Při výsledném hodnocení písemné práce se zohledňují symptomy uvedené v doporučení ŠPZ (v části B) tím způsobem, že se daná chybovost nezapočítává do výsledného hodnocení (tzn. tyto chyby jsou tolerovány).
 

​Podrobné informace k maturitní zkoušce zde

Ke stažení

 

Podrobné informace k maturitní zkoušce najdete na stránkách CERMAT