Maturita

Důležité informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2021/2022

 • zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka formou písemné práce: termín bude upřesněn
 • didaktické testy: 2 - 5. 5. 2022
 • profilová část didaktických testů: 16. 5. - 10. 6. 2022

Společná část maturitní zkoušky


Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

Povinně každý maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury. Dále si bude volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (takového cizího jazyka, který je v nabídce školního vzdělávacího programu daného oboru vzdělání, a který splňuje povinnou dotaci hodin pro profilové zkušební předměty) nebo didaktickým testem z matematiky.

V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující.
Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné provedení didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.
 

Zkouška z českého jazyka a literatury

Časový limit pro konání testu je  75 minut. Žáci s  přiznaným přizpůsobením podmínek pro řízení maturitní zkoušky (zdroj: CERMAT)  mají navýšen čas na konání zkoušky a případně další přizpůsobení podmínek řízení zkoušky podle doporučení vydaného školním poradenským zařízením. Žákům, kteří se v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona vzdělávali alespoň 4 roky v předchozích 8 letech ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost (uvede se na přihlášce k maturitní zkoušce) prodlužuje doba řízení didaktického testu o  30 minut.

Zkouška z cizího jazyka

Zkouška z cizího jazyka trvá celkem  100 minut  – poslechová část trvá  40 minut, na část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti (v testovém sešitě je uvedena jako část „čtení a jazyková kompetence“) je vyhrazeno  60 minut.

Žáci s přiznaným přizpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit prodloužen dle svého zařazení do příslušné skupiny a kategorie uvedené v doporučení školního poradenského zařízení (více viz část  Úpravy podmínek (zdroj: CERMAT) ). Žáci s přiznaným přizpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, kteří byli zařazeni do kategorie sluchově postižení, nekonají poslechový subtest.

Zkouška z matematiky

Na zkoušku je vyhrazeno  120 minut . Žáci s přiznaným přizpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle svého zařazení na základě doporučení školního poradenského zařízení (více viz část Úpravy podmínek). Žákům, kteří se v souladu s § 20 odst.  4 školského zákona vzdělávali alespoň 4 roky v předchozích 8 letech před zkouškou ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost prodlužuje doba řízení didaktického testu o 10 minut.

Žák, který koná didaktický test z matematiky, bude mít v profilové části o 1 známku méně, neboť na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška.

Profilová část maturitní zkoušky


Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, až dalších 2 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. 

Z českého jazyka a literatury 

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury
  Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
   
 • Ústní zkouška z českého jazyka a literatury
  ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.

Z cizího jazyka 

 • Písemná práce z cizího jazyka
  Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
   
 • Ústní zkouška z cizího jazyka
  Ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.

Další dvě zkoušky volí žáci z následující nabídky.

 Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky pro šk. rok 2021/2022

 • Marketing a marketingová komunikace
  - ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut. 
   
 • Matematika
  - ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut **
  - písemná práce
   
 • Cizí jazyk 
  - ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut *
   

* Žáci nemůžou konat profilovou zkoušku z cizího jazyka, ze kterého dělali zkoušku ve společné části. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části.

** Matematiku si mohou zvolit pouze žáci, kteří z matematiky nekonali zkoušku ve společné části.

Umělecko-historická a výtvarná příprava

 • Teorie výtvarného umění
  Ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.

Technologický základ

 • 2D grafika
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.
   
 • 3D grafika
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut.
   
 • Fotografie
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.
   
 •  Animace
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.
   
 • Audiovize
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.
   
 • Tvorba webových stránek
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.
   
 • Programování multimediálních aplikací
  Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisi v rozsahu 15 minut.

​​

Vyhlášení témat maturitních prací z odborných předmětů  ve školním roce 2021/2022  připravujeme

Ke stažení

 

Podrobné informace k maturitní zkoušce najdete na stránkách CERMAT