Školní poradenství nově se školním psychologem

Header image
Distanční výuka minulého školního roku silně ovlivnila samotné vzdělávání, ale i celkové rozpoložení všech, kterých se bezprostředně i zprostředkovaně týkala.

V nemalé míře toto dlouhé období  ovlivnilo také psychickou pohodu žáků. Absence každodenního sociálního kontaktu s vrstevníky, učiteli, institucí školy a běžnou osobní komunikací, která nás jindy zcela samozřejmě provází, znamenaly bezpochyby psychickou zátěž. Tuto skutečnost s jejími důsledky si plně uvědomujeme.

Kdy jindy je tedy na místě mobilizovat příležitosti, které má škola v rámci poradenství. Od letošního roku jsme se rozhodli nabídnout v individuální i skupinové formě služby školního psychologa. V zájmu pozitivních vztahů ve třídách a příznivého sociálního klimatu připravujeme ve spolupráci s ním, ostatními pracovníky školního poradenského pracoviště (výchovným poradcem, speciálním pedagogem, metodikem prevence rizikového chování) a třídními učiteli programy pro jednotlivé třídy. Prohloubení důvěry a komunikace mezi žáky a třídními učiteli na nižším gymnáziu by měly napomoci také třídní schránky důvěry. Už nyní se ukazuje, že kroky tímto směrem byly na místě. Individuální školní poradenské služby začali využívat žáci ve větší míře. Totéž předpokládáme u kariérového poradenství, které jako součást školních poradenských služeb zajišťuje pro žáky závěrečných ročníků nejen besedy o možnostech dalšího studia u nás a v zahraničí či profesního uplatnění přímo v praxi, ale i konzultace k individuální profiorientaci.

Věříme, že školní poradenská nabídka osloví, pomůže prevenci, ale i tam, kde je to aktuálně potřeba.

 

 

Sdílet článek

 

Mohlo by vás také zajímat