Maturita

Maturitní zkoušky konané ve školním roce 2024 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění.

Důležité informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2024

 • Zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka formou písemné práce: 29. - 30. 4. 2024
  KRITÉRIA HODNOCENÍ písemné maturitní práce z ANJ ke stažení zde.
  KRITÉRIA HODNOCENÍ písemné maturitní práce z ČJL ke stažení zde.
 • Didaktické testy: 2. - 6. 5. 2024
 • ÚZ společné a profilové části: 20. 5. - 29. 5. 2024
  KRITÉRIA HODNOCENÍ ústní profilové maturitní zkoušky teoretické odborné části ke stažení zde.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

Společná část

Ve společné části se žáci přihlašují ke  2 povinným zkouškám.

 • Všichni žáci konají povinně zkoušku z  českého jazyka a literatury.
 • V rámci druhé povinné zkoušky MOHOU volit mezi zkouškou z  cizího jazyka, nebo  matematiky.
  ( Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.)

Žák se může dále přihlásit až ke  2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné se přihlásit dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z  matematiky rozšiřující

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými  katalogy požadavků, které vymezují očekáváné vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřeny v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Zkoušky se bez výjimky konají formou  didaktického testu, který se  hodnotí slovně  „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Profilová část

V profilové části je:

 • povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z  českého jazyka a literatury formou písemné práce a ústní zkoušky.
 • Pokud si žák ve společné části zvolí  cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka formou písemné práce a ústní zkoušky.
 • Žáci se dále přihlašují k  dalším 2 nebo 3 povinným profilovým testům  ze školní nabídky povinných zkoušek (počet povinných zkoušek je pro každý obor vzdělání stanoven v rámcovém vzdělávacím programu).

Profilová část se tak může skládat celkem ze 3–5 povinných testů v závislosti na volbě druhé povinné zkoušky žáka ve společné části a na počtu „dalších“ profilových zkoušek stanovených rámcovým vzdělávacím programem. Každý žák má rovněž možnost konat až  2 nepovinné profilové zkoušky .

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky pro šk. rok 2024:

 • německý jazyk
 • anglický jazyk
 • španělský jazyk
 • ​matematika
 • ​informační a komunikační technologie
 • dějepis
 • ​fyzika
 • ​chemie
 • ​biologie
 • ​geografie
 • marketing a management
 • občanský a společenskovědní základ

MATURITNÍ OKRUHY  ke stažení  zde.

MATURITNÍ ČETBA  ke stažení zde.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ S PUP (přiznanými uzpůsobenými podmínkami pro konání maturitní zkoušky)

Kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou u žáků s PUP shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků. Při hodnocení písemné práce (stejně jako ústní zkoušky) se zohledňují symptomy uvedené v doporučení ŠPZ; pro písemnou práci jsou uvedeny v části B doporučení.

Mezi možná uzpůsobení podmínek pro konání MZ patří například navýšení časového limitu, umístění žáků do samostatné učebny, možnost využití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, možnost alternativního způsobu zápisu odpovědí atd. Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ nezahrnuje prominutí či snížení náročnosti zkoušek nebo vynechání části jejich obsahu.

Při výsledném hodnocení písemné práce se zohledňují symptomy uvedené v doporučení ŠPZ (v části B) tím způsobem, že se daná chybovost nezapočítává do výsledného hodnocení (tzn. tyto chyby jsou tolerovány).

​Podrobné informace k maturitní zkoušce zde

Formulář ke stažení:
Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - ČJL
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - ANJ  
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - MA