Učební plán a rozvrh

 

Rozvrh hodin na šk. rok 2023/2024 zde. 

Změna rozvrhu vyhrazena.

Konzultační hodiny zde.

 

Učební plán  - gymnázium 8leté

Učební plán ročníkový 

Nižší stupeň

Povinné předměty prima sekunda tercie kvarta Celkem
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Další cizí jazyk - 2 3 3 8
Matematika 4 4 4 4 16
Informační a  komunikační technologie 2 2 - 2 6
Dějepis 1 2 2 2 7
Výchova k občanství 1 1 1 2 5
Fyzika 2 2 2 2 8
Chemie - - 2 2 4
Přírodopis 2 2 2 1 7
Zeměpis 2 2 1 1 6
Hudební výchova 1 1 1 - 3
Výtvarná výchova 1 1 1 - 3
Výchova ke zdraví 1 - 1 - 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Člověk a svět práce - - 1 2 3
Audiovizuální výchova 2 2 2 2 8
Celkem základní dotace 28 30 32 32 122
Celkem disponibilní dotace 0 0 0 0 0
Celkem roční dotace 28 30 32 32 122

 

Vyšší stupeň

Povinné předměty kvinta sexta septima oktáva Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Další cizí jazyk 3 3 3 3 12
Matematika 3 3 3 3 12
Informační a  komunikační technologie 2 2 - - 4
Dějepis 2 2 2 - 6
Občanský a společenskovědní základ 2 2 2 - 6
Fyzika 2 2 2 - 6
Chemie 2 2 2 - 6
Biologie 2 2 2 - 6
Geografie 2 2 2 - 6
Hudební výchova - - - - 0
Výtvarná výchova 2 2 - - 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Člověk a svět práce - - - 2 2
Audiovizuální výchova 2 2 - - 4
Konverzace v 1. jazyce - 1 1 2 4
Konverzace v 2. jazyce - - 1 2 3
Rétorika 1 - - - 1
Logika - - 1 - 1
Environmentalistika - - - 2 2
Marketing a management - - 2 2 4
Semináře ze společenskovědních/přírodovědných předmětů - - 2 8 8
Celkem roční dotace 33 33 33 33 132