Školní poradenské služby

 

KRIZOVÉ KONTAKTY PRO ŽÁKY, RODIČE A UČITELE

ke stažení zde.

 

Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště

Pracovník/konzultační hodiny

Oblast poradenské služby

E-mail

Ředitel školy
Mgr. Radek Stýblo
- dle dohody

ředitelna, 2. patro

Další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Spolupráce s poradenskými zařízeními
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

styblo@ekopodebrady.cz

Výchovný poradce
Mgr. Blanka Melíšková

čtvrtek 12:40 - 13:25
+ dle dohody

kabinet č. 208, 1. patro

Prevence školní neúspěšnosti
Kariérové poradenství
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci nadaní
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Spolupráce s poradenskými zařízeními

meliskova@ekopodebrady.cz

Školní metodik prevence rizikového chování
Mgr. Martin Roubíček


- pondělí 12:40 - 13:25 + dle dohody

kabinet č. 302, 2. patro

Prevence rizikového chování
Prevence školní neúspěšnosti
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

roubicek@ekopodebrady.cz

Školní psycholog
Mgr. et Mgr. Vendula Šukalová

- individuální a skupinová setkání dle dohody

učebna 218, 1. patro

Školní psychologické poradenství vendula.sukalova@seznam.cz
Tel.: 728 281 853

Školní speciální pedagog
Mgr. Jana Schwarzová (dříve Mlnaříková)

- čt 13:45 - 14:30 + dle dohody

učebna č. 201, 1. patro

DYSKLUB:

PO

 13:15-13:35

 207

 4M, 3M

 ÚT

 13:15-13:35

 202

 2V, 4V

 ÚT

 13:35-13:55

 202 

 4D, 2M

 ČT

 13:15-13:35

 201

 7V, 3D, 2D

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci nadaní
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Spolupráce s poradenskými zařízeními

schwarzova@ekopodebrady.cz
Tel.: 737 123 902


Zaměření poradenských služeb

Prevence školní neúspěšnosti

Věnujeme se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně a dlouhodobě s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů. Prohlubujeme včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.

Prevence rizikového chování

Věnujeme se všem projevům rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací. Prohlubujeme včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

Školní psychologické poradenství

Nabízíme a realizujeme poradenské služby pro žáky a rodiče, monitorovat atmosféru ve škole, předcházet vzniku vztahových problémů a jejich důsledků při vzdělávání, posilovat příznivé sociální klima ve třídách. Organizujeme cílenou individuální a skupinovou intervenci.

Kariérové poradenství

Poskytujeme žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství. Vedeme žáky k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Integrujeme vzdělávací, informační a poradenskou podporu pro vhodnou volbu vzdělávací cesty nebo profesního uplatnění.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Připravujeme podmínky a rozšiřujeme možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zmírňujeme důsledky zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění, sociálního znevýhodnění a věnujeme se prevenci jeho vzniku. 

Žáci nadaní

Vytváříme vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Žáci z odlišného sociokulturního prostředí

Podporujeme vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, průběžně a dlouhodobě pečujeme o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváříme příznivé sociální klima pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podporujeme rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajišťujeme metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Rozvíjíme spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a dalšími poradenskými zařízeními (informačně-poradenské středisko úřadu práce).

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Prohlubujeme a zlepšujeme spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků.

 

Při šetření České školní inspekce ve škole v roce 2014 byla školní koncepce výchovného poradenství a její realizace pozitivně hodnocena jako „příklad dobré praxe“.

 

Rozšířené služby Školního poradenského pracoviště (ŠPP) v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině

Nabízíme možnost aktuální krizové intervence pro žáky, které logicky současná situace jakkoliv zneklidňuje a chtěli by si o tom promluvit. Osobně nebo s využitím online platformy.
Využijte kontaktů, které najdete na školním webu nebo na školní nástěnce, a obraťte se na nás.

Je naprosto normální, že v nás současná situace vyvolává různé pocity jako je úzkost, strach, vztek, bezmoc. Všichni můžeme aktivně využít vlastní způsoby, jak se zklidnit a zvýšit pocit bezpečí. Objetí, rozhovor, oblíbená aktivita, pravidelné každodenní malé rituály nebo soustředění na to, co se děje tady a teď, mohou pomoci. Je důležité myslet i na základní potřeby, jako je jídlo, pití, spánek, pohyb, a informace z okolí vyhodnocovat s rozvahou.
Je vhodné přiměřeně limitovat přísun informací z médií a dávat přednost ověřeným zdrojům.


!! Pokud cítíte, že situace ve vás vyvolává úzkost a nevíte si rady, využijte možnosti podpory také na krizových linkách:
Linka bezpečí pro děti, mladistvé a studující do 26 let - 116 111
Linka první psychické pomoci pro dospělé od 18 let - 116 123