Výchovné a karierní poradenství

Výchovné poradenství ve škole má dlouholetou tradici. Personálně je zajišťováno plně kvalifikovanými pedagogy. Oblast výchovného a profesního poradenství je vedena výchovným poradcem – pedagogem školy. Je zaměřena na osobnostní rozvoj žáků školy a jejich budoucí profesní orientaci při dalším studiu nebo v rámci uplatnění na trhu práce. Oblast poradenství pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami je realizována speciálním pedagogem zejména formou školního dysklubu, jehož činnost vychází z individuálních potřeb žáků a doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Konzultační činnost v rámci výchovného poradenství školy je určena žákům, pedagogům a rodičům.

Výchovné poradenství ve škole je založeno na profesionální bázi a opírá se o vztahy vzájemné důvěry a komunikace mezi zúčastněnými. Při sledování a realizaci společných cílů tak předpokládá více než formální součinnost školy a rodiny.

Při šetření České školní inspekce ve škole v roce 2014 byla školní koncepce výchovného poradenství a její realizace pozitivně hodnocena jako „příklad dobré praxe“.