Školní poradenské služby

Školní poradenské pracoviště – přehled o poskytovaných poradenských službách

 

Zaměření poradenských služeb


Prevence školní neúspěšnosti

Věnovat se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně a dlouhodobě s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.

Prevence sociálně patologických jevů

Věnovat se všem projevům rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

Kariérové poradenství

Poskytnout žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství. Vést žáky k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Integrovat vzdělávací, informační a poradenskou podporu pro vhodnou volbu vzdělávací cesty.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.

Žáci nadaní

Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podporovat rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajistit metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Rozvíjet spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a dalšími poradenskými zařízeními (informačně-poradenské středisko úřadu práce).

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků.

 

Při šetření České školní inspekce ve škole v roce 2014 byla školní koncepce výchovného poradenství a její realizace pozitivně hodnocena jako „příklad dobré praxe“.

 

Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště

Pracovník/konzultační hodiny

Oblast poradenské služby

E-mail

Ředitel školy
Ing. Zbyněk Lukavec
- dle dohody

kancelář č. 317, 2. patro

Další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Spolupráce s poradenskými zařízeními
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

lukavec@ekopodebrady.cz

Výchovný poradce
PhDr. Dagmar Lukavcová

- čtvrtek 13:35 – 14:20
+ dle dohody

kancelář č. 103, přízemí

Prevence školní neúspěšnosti
Kariérové poradenství
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci nadaní
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Spolupráce s poradenskými zařízeními

lukavcova@ekopodebrady.cz

Školní metodik prevence rizikového chování
Mgr. Martin Roubíček

- čtvrtek 14:25 - 15:10
+ dle dohody

kancelář č. 302, 2. patro

Prevence rizikového chování
Prevence školní neúspěšnosti
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

roubicek@ekopodebrady.cz

Školní speciální pedagog
Mgr. Hana Chadimová

- čtvrtek 14:30 - 15:30 
+ dle dohody

kancelář č. 101, přízemí

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci nadaní
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Spolupráce s poradenskými zařízeními

rovenska.hana@seznam.cz