Stipendium

Stipendium = sleva na školném

Žákům s výborným prospěchem a příkladným přístupem k plnění studijních povinností a úkolů v rámci Plánu osobního rozvoje a individuální angažovanosti (PORIA) poskytuje škola slevu na školném až do výše 25 % celkové částky, která je vyplácena měsíčně jako "stipendium". Je to jeden z motivačních nástrojů, kterými se škola snaží vést žáky k zodpovědnosti a kvalitním výsledkům práce, a tím k vytváření pozitivních životních návyků. Mezi kritéria udělení stipendia patří nejen studijní výsledky, ale také práce pro třídu v rámci třídní samosprávy i mimo ni, aktivní zapojení do školní samosprávy v podobě činnosti ve školním studentském parlamentu, úspěšná reprezentace školy jak v  soutěžích, tak při přehlídkách středních škol v různých místech kraje a další aktivity přínosné pro žáky samotné i pro školu.