Často kladené otázky

Dokdy je možné podat přihlášku ke studiu na gymnáziu pro příští školní rok? K osmiletému studiu lze podat přihlášky do 20. 2. 2024. 

Které cizí jazyky se učí na gymnáziu? Na gymnáziu se učí anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk; povinně anglický jazyk + jeden ze jmenovaných cizích jazyků (viz učební plán).

Jaký nadstandard poskytuje škola žákům?
Jako jediná škola v republice spojuje gymnaziální vzdělávání s oborem Multimediální tvorba. Disponuje špičkovým počítačovým a softwarovým vybavením, se kterým se žáci učí pracovat. V předmětu přírodopis/ biologie, fyzika a chemie využívají experimentální učebnu vybavenou unikátními přístroji. Kromě klasických předmětů škola vyučuje i marketing a ekonomii, ekologii, rétoriku a další humanitní vědy. Nelze opomenout ani moderní formu výuky s využitím iPadu, který žáci obdrží zdarma na začátku studia. Bližší informace naleznete zde.

Je nutné potvrzení od lékaře na přihlášce ke studiu? Ne, není nutné.

V čem je učební plán EKO Gymnázia jiný než na státních gymnáziích?
Osmileté studium je rozděleno na nižší stupeň (prima až kvarta), kde se vyučuje podle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a na vyšší stupeň (kvinta až oktáva), kde je výchozím rámcovým vzdělávacím programem RVP pro gymnázia. Učební plán se profiluje vyučovacími předměty ekonomického a ekologického zaměření, které si žáci mohou (ale nemusí) volit podle zájmu na vyšším gymnáziu. Podstatnou odlišností je koncepce osmiletého studia zaměřeného na rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií, cizích jazyků a základů multimediální tvorby. Více informací v: Pro zájemce o studium.

Kolik je roční školné a jak se platí? Školné je 20.000,- Kč. Více informací naleznete zde. Úhrada školného je možná najednou nebo ve splátkách, v souladu se smlouvou o studiu.

Mohou studenti a rodiče očekávat od školy určitý nadstandard poskytovaných služeb? Pokud označíme to, co běžně ve školách nefunguje, jako nadstandard a k tomu něco navíc, potom je to vedle náročného studijního prostředí pozitivní vztahové mikroklima školy rodinného typu, vztah k rodičům a žákům, kteří jsou pro nás zákazníky, individuální přístup ke vzdělávacím potřebám každého žáka, nadstandardní motivační systém pro dosahování výborných studijních výsledků, možnost seberealizace a podílu na organizaci a  chodu školy např. ve školním parlamentu.

Co přesně znamená předpona EKO v názvu školy? Ekonomické a ekologické zaměření gymnaziálního studia, které si žák může zvolit na vyšším gymnáziu a z předmětů jako ekonomika a technika cestovního ruchu, ekonomika a řízení, ekologie, marketing a management může také maturovat.

Jak dlouho škola existuje? EKO Gymnázium existuje letos již třicátým rokem.

Má maturitní vysvědčení z vaší školy stejnou platnost jako ze státní školy? Jsme zařazeni do rejstříku škol MŠMT ČR. Maturitní zkouška ze všech škol zařazených do rejstříku škol MŠMT ČR má stejnou platnost.

Mohou ve škole studovat ti, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (z důvodu dyslexie, dysgrafie apod.)? Naše škola tuto možnost nabízí a také v praxi realizuje. Pod vedením kvalifikovaného výchovného poradce a školního speciálního pedagoga při respektování individuálních potřeb žáků a za úzké spolupráce s rodinou. S tímto způsobem pedagogicko-psychologické práce máme mnohaleté zkušenosti a při posledním šetření České školní inspekce byla označena jako "příklad dobré praxe". Více v: Informace.

Jak se studenti stravují? Vzhledem k časové organizaci výuky chodí naši žáci na obědy do Hotelové školy v Poděbradech.