Přijímací řízení

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY KE ČTYŘLETÉMU A OSMILETÉMU STUDIU.

 

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 8letého studia pro školní rok 2018/2019.

 

Termín konání přijímacího řízení: 19. 6. 2018.

Kritéria pro přijetí 

 

Obor vzdělávání: gymnázium všeobecné

Kód: 79-41-K/81 - osmileté studium

 

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků testu OSP, pohovoru a prospěchu ze základní školy ve 4. třídě a v 1. pololetí 5. třídy.

 

Test OSP:                                                                 max 40 bodů

Pohovor studijních předpokladů:                          max 30 bodů

Prospěch na ZŠ:                                                       max 30 bodů

Maximální bodový zisk:                                          100 bodů

Limit pro přijetí:                                                      50 bodů

 

V případě rovnosti bodů se určí pořadí uchazečů podle těchto dalších kritérií:

 

1)    počet bodů z testu OSP

 

2)    počet bodů z pohovoru studijních předpokladů

 

3)    průměrný prospěch na konci 4. třídy.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a na úřední desce školy.

Každý přijatý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, musí do 10 pracovních dnů odevzdat škole zápisový lístek, podepsat smlouvu o studiu a složit zálohu na školné pro příští školní rok. Její výše bude upřesněna ve smlouvě.

V případě, že přijatý uchazeč nesplní tyto podmínky, má se za to, že na přijetí ke studiu nereflektuje. Poté budou osloveni další uchazeči „pod čarou“ v pořadí dle výsledků přijímacích zkoušek.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.
Potvrzení od lékaře není nutné!