Přijímací řízení

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY KE ČTYŘLETÉMU A OSMILETÉMU STUDIU.

Škola přijímá ke studiu maximálně 20 žáků do jedné třídy.
Přihlášky ke studiu se podávají do 1. 3. 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení, které může trvat v dalších kolech až do 31. 8. 2018.
Uchazeči budou k přijímacím zkouškám vyzváni písemnou pozvánkou.
Přijímací zkoušky budou rozděleny na část společnou všem středním školám, označenou jako státní přijímací zkouška, kterou organizuje MŠMT ČR prostřednictvím své agentury Cermat; v té uchazeči absolvují didaktický test z českého jazyka a literatury a z matematiky, každý v rozsahu 60 minut; a na část školní, kde s uchazeči proběhne pohovor zaměřený na studijní předpoklady a dále bude hodnocen prospěch.
1. kolo přijímacího řízení pro ČTYŘLETÉ studium je stanoveno MŠMT ČR v termínech 12. 4. a 16. 4. 2018.
1. kolo přijímacího řízení pro OSMILETÉ studium je stanoveno MŠMT ČR v termínech 13. 4. a 17. 4. 2018.

Kritéria pro přijetí a hodnocení v bodech    maximální hodnota
Didaktický test z českého jazyka                   50
Didaktický test z matematiky                   50
Pohovor studijních předpokladů                   30

Prospěch na ZŠ *

                  30
   

* Prospěch na ZŠ - pro čtyřleté studium za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku, pro osmileté studium za 4. ročník a  1. pololetí 5. ročníku.
Hranice pro přijetí je minimálně 80 bodů ze 160 možných.

V případě rovnosti bodů se určí pořadí uchazečů podle těchto dalších kritérií:
1) počet bodů ze společné části přijímací zkoušky, tj. součet bodů z didaktického testu z českého jazyka a matematiky
2) počet bodů z pohovoru studijních předpokladů
3) průměrný prospěch na konci 8. třídy (čtyřleté studium), 4. třídy (osmileté studium)

Přijato bude prvních 20 uchazečů v pořadí podle dosažených bodů u přijímacích zkoušek. Ostatní budou tzv. „pod čarou". Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a na úřední desce školy.

Každý přijatý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, musí do 10 pracovních dnů odevzdat škole zápisový lístek, podepsat smlouvu o studiu a složit zálohu na školné pro příští školní rok. Její výše bude upřesněna ve smlouvě.
V případě, že přijatý uchazeč nesplní tyto podmínky, má se za to, že na přijetí ke studiu nereflektuje. Poté budou osloveni další uchazeči „pod čarou“ v pořadí dle výsledků přijímacích zkoušek.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.
Potvrzení od lékaře není nutné!