Přijímací řízení

Základní informace ke konání jednotné přijímací zkoušky do oboru studia Gymnázium osmileté

Jednotná přijímací zkouška formou didaktických testů z českého jazyka a matematiky se bude konat 16. a 17. dubna.  Pozvánku k přijímací zkoušce včetně časového harmonogramu konání jednotlivých testů obdrží uchazeči a jejich rodiče nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním.
Po skončení didaktických testů proběhne ve stejný den pohovor se všemi uchazeči podle rozpisu, který bude zveřejněn ve škole.

Uchazeč, který nemůže ze zdravotních či jiných důvodů konat jednotnou přijímací zkoušku v řádném termínu, musí o této skutečnosti neprodleně informovat ředitele školy.

Více informací k přijímacímu řízení naleznete na www.prihlaskynastredni.cz.

 

 

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 8letého studia pro školní rok 2024/2025.

Termín konání přijímacího řízení:

16. a 17. dubna
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
POHOVOR studijních předpokladů (délka 10 minut pro každého uchazeče)

Časový limit pro konání testu z matematiky je 70 minut, z českého jazyka a literatury 60 minut.

Zkušební schéma:

 

Kritéria pro přijetí

Obor vzdělávání: gymnázium všeobecné
Kód: 79-41-K/81 - osmileté studium
 

Kritéria pro školní rok 2024/25:

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků společné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, pohovoru a prospěchu ze základní školy ve 4. třídě a v 1. pololetí 5. třídy.
 

Didaktický test z českého jazyka:                           50 bodů

Didaktický test z matematiky:                                 50 bodů

Pohovor studijních předpokladů:                            30 bodů

Prospěch na ZŠ:                                                            30 bodů

Maximální bodový zisk:                                            160 bodů

Limit pro přijetí:                                                            80 bodů

V případě rovnosti bodů se určí pořadí uchazečů podle těchto dalších kritérií:

  1. počet bodů ze společné části přijímací zkoušky, tj. součet bodů z didaktického testu z českého jazyka a matematiky

  2. počet bodů z pohovoru studijních předpokladů

  3. průměrný prospěch na konci 4. třídy.

Kritéria si můžete stáhnout zde.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a na úřední desce školy.

Každý přijatý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, musí do 10 pracovních dnů podepsat smlouvu o studiu a složit zálohu na školné pro příští školní rok. Její výše bude upřesněna ve smlouvě.

V případě, že přijatý uchazeč nesplní tyto podmínky, má se za to, že na přijetí ke studiu nereflektuje.

Přihlášky ke studiu 2024/25 přijímá ředitel školy do 20. 2. 2024 pro 1. kolo a dále kontinuálně pro další kola přijímacího řízení, které končí až k 24. 5. 2024.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.
Potvrzení od lékaře není nutné!

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří žádají o uzpůsobení podmínek, doloží k přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení obsahující specifikaci podmínek pro přijímací řízení.