Školné

Vzhledem k navýšení cen energií a služeb jsme byli nuceni zvýšit roční školné pro školní rok 2022/23.

Roční školné pro školní rok 2022/2023 je 16 500 Kč.

Nově přijatí žáci hradí školné ve třech splátkách:

do 1. 3. 2022 - 4 250 Kč

do 31. 8. 2022 - 4 000 Kč 

do 31. 1. 2023 - 8 250 Kč

V následujících letech studia se školné hradí jednorázově vždy do 31. 8. nebo ve dvou stejných splátkách splatných do 31. 8. a 31. 1., pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Číslo účtu: 412107584/0600, do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a účel platby - školné. Var. symbol se neuvádí.