Učitelé

Mgr. Aleš Bezouška (Be)

třídní učitel MMT1, koordinátor IKT
Předmět: informatika, anglický jazyk

Mgr. Blanka Melíšková (Me)

třídní učitelka kvarty
Předmět: tělesná výchova, výchova ke zdraví

Mgr. Jana Severová (Se)

třídní učitelka kvinty
Předmět: německý jazyk, konverzace v německém jazyce

Markéta Tomková (To)

Předmět: výtvarná výchova

Mgr. Vojtěch Nehyba (Ne)

třídní učitel DNM4
Předmět: audiovizuální výchova

Mgr. Bohdana Glierová (Gl)

třídní učitel sexty, školní koordinátor EVVO
Předmět: chemie, přírodopis, biologie a ekologie

Mgr. Jana Audrainová (Au)

třídní učitelka MMT1
Předmět: český jazyk a literatura, španělský jazyk, konverzace ve španělském jazyce

Mgr. Kateřina Zumrová (Zu)

třídní učitelka septima
Předmět: anglický jazyk, geografie, zeměpis, konverzace v Aj

Mgr. Barbora Herciková (He)

třídní učitelka tercie
Předmět:
český jazyk a literatura, hudební výchova, rétorika
hercikova@ekopodebrady.cz

Mgr. Jana Bartošová (Ba)

Předmět: občanský a společenskovědní základ, výchova k občanství

Mgr. Barbora Senohrábková (Sn)

třídní učitelka sekundy
Předmět: anglický jazyk, český jazyk a literatura

Mgr. Nicole Bumbera (Bu)

třídní učitelka MMT4
Předmět: informatika, matematika, logika


Mgr. Martin Roubíček (Ro)

třídní učitel MMT2, metodik prevence rizikového chování
Předmět: zeměpis, geografie, tělesná výchova


PhDr. Eva Svobodová (Sv)

Předmět: anglický jazyk


PhDr. Petr Hercik, Ph.D. (Hc)

třídní učitel MMT3
Předmět: anglický jazyk, výchova k občanství, informatika, občanský a společenskovědní základ


Mgr. Iva Štěrbová (Št)

třídní učitelka primy
Předmět: dějepis, audiovizuální výchova, výtvarná výchova


Bc. Petra Pačandová (Pa)

Předmět: fyzika


Mgr. Radek Stýblo (St)

zástupce ředitele
Předmět: matematika
styblo@ekopodebrady.cz


Ing. Zbyněk Lukavec (Lu)

ředitel školy

Předmět:
marketing a management
lukavec@ekopodebrady.cz


PhDr. Dagmar Lukavcová (Lk)

statutární zástupce ředitele, výchovný poradce 

Předmět: český jazyk a literatura, výchova k občanství
lukavcova@ekopodebrady.cz

 

Mgr. Vendula Bohuslavová (Bo)

Předmět: anglický jazyk

Ing. Lucie Marková (Mrk)

Předmět: chemie, biologie, seminář z biologie

 

Ing. Petra Čapková (Ca)

Předmět: matematika

Mgr. Zuzana Märzová (Mä)

Předmět: španělský jazyk


MgA. Barbora Stehlíková (Sb)

Předmět: výtvarná výchova


Mgr. Martina Švejcarová Bejšovcová (Šc)

Předmět: člověk a svět práce