Učitelé

Mgr. Aleš Bezouška (Be)

třídní učitel DNM2, koordinátor IKT
Předmět: informatika, anglický jazyk, konverzace v Aj

Mgr. Blanka Melíšková (Me)

třídní učitelka kvinty, výchovný poradce
Předmět: tělesná výchova, výchova ke zdraví

Mgr. Jana Severová (Se)

třídní učitelka sexty
Předmět: německý jazyk, konverzace v německém jazyce

Mgr. Linda Menšíková (Mn)

třídní učitelka primy
Předmět: český jazyk a literatura, zeměpis

Mgr. Vojtěch Nehyba (Ne)

třídní učitel DNM1
Předmět: audiovizuální výchova

 

Mgr. Bohdana Nováková Glierová (Gl)

třídní učitelka septimy, školní koordinátor EVVO
Předmět: přírodopis, biologie, environmentalistika

Mgr. Jana Audrainová (Au)

třídní učitelka MMT2
Předmět: český jazyk a literatura, španělský jazyk, konverzace ve španělském jazyce

Mgr. Simona Hamtilová (Hm)

Předmět: anglický jazyk,

Mgr. Barbora Herciková (He)

třídní učitelka kvarty
Předmět:
český jazyk a literatura, hudební výchova
hercikova@ekopodebrady.cz

Mgr. Jana Bartošová (Ba)

Předmět: občanský a společenskovědní základ + seminář, výchova k občanství, přírodovědný seminář

Mgr. Barbora Senohrábková (Sn)

třídní učitelka tercie
Předmět: anglický jazyk, český jazyk a literatura

Mgr. Nicole Bumbera (Bu)

třídní učitelka oktáva
Předmět: informatika, matematika, logika, seminář z matematiky


Mgr. Martin Roubíček (Ro)

třídní učitel MMT3, metodik prevence rizikového chování
Předmět: zeměpis, geografie, tělesná výchova, přírodovědný seminář, seminář z geologie


PhDr. Eva Svobodová (Sv)

Předmět: anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce


PhDr. Petr Hercik, Ph.D. (Hc)

třídní učitel MMT4
Předmět: informatika, občanský a společenskovědní základ


Mgr. Iva Štěrbová (Št)

třídní učitelka sekunda
Předmět: dějepis, audiovizuální výchova, výtvarná výchova


Bc. Petra Pačandová (Pa)

Předmět: fyzika


Mgr. Radek Stýblo (St)

zástupce ředitele školy
Předmět: matematika
styblo@ekopodebrady.cz


Jiřina Chrtková (Chr)

Předmět: marketing a management
chrtkova@ekopodebrady.cz


PhDr. Dagmar Lukavcová (Lk)

statutární zástupce ředitele školy
Předmět: výchova k občanství, občanský a společenskovědní základ
lukavcova@ekopodebrady.cz

 

Mgr. Vendula Bohuslavová (Bo)

Předmět: anglický jazyk

Ing. Lucie Marková (Mrk)

třídní učitelka MMT1
Předmět: chemie, přírodovědný seminář

 

Ing. Petra Čapková (Ca)

Předmět: matematika

Mgr. Zuzana Märzová (Mä)

Předmět: španělský jazyk


MgA. Barbora Stehlíková (Sb)

Předmět: výtvarná výchova


Mgr. Martina Švejcarová Bejšovcová (Šc)

Předmět: člověk a svět práce, rétorika

 

Mgr. Daniel Křivánek

Předmět: informatika
krivanek@ekopodebrady.cz