Školní poradenské služby

Školní poradenské pracoviště – přehled o poskytovaných poradenských službách

 

Zaměření poradenské služby


Prevence školní neúspěšnosti

Věnovat se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně a dlouhodobě s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.

Prevence sociálně patologických jevů

Věnovat se všem projevům rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

Kariérové poradenství

Poskytnout žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství. Vést žáky k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Integrovat vzdělávací, informační a poradenskou podporu pro vhodnou volbu vzdělávací cesty.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.

Žáci nadaní

Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podporovat rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajistit metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Rozvíjet spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a dalšími poradenskými zařízeními (informačně-poradenské středisko úřadu práce).

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků.

 

Při šetření České školní inspekce ve škole v roce 2014 byla školní koncepce výchovného poradenství a její realizace pozitivně hodnocena jako „příklad dobré praxe“.

 

Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště

 Pracovník/konzultační hodiny 

 Oblast poradenské služby

 E-mail

 Ředitel školy
 Ing. Zbyněk Lukavec
              

 - dle dohody

 

 Kancelář č. 317

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 Spolupráce s poradenskými zařízeními

 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

 lukavec@ekopodebrady.cz

 Výchovný poradce
 PhDr. Dagmar Lukavcová

 - pondělí, čtvrtek
  13:35 – 14:20
 + dle dohody

 

Kancelář č. 103

 Prevence školní neúspěšnosti

 Kariérové poradenství

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 Žáci nadaní
 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 Spolupráce s poradenskými zařízeními

 lukavcova@ekopodebrady.cz

 Školní metodik prevence
 Mgr. Tomáš Otava

 - úterý 7:15 – 8:00,
   13:35 – 14:20
 + dle dohody

 

 Kancelář č. 318

 Prevence rizikového chování
 Prevence školní neúspěšnosti

 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

 otava@ekopodebrady.cz

 Školní speciální pedagog
 Mgr. Šárka Kolářová

 - pondělí 13:50 – 14:35

 + dle dohody

 

 Kancelář č. 101

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 Žáci nadaní
 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 Spolupráce s poradenskými zařízeními

 sarka.kolarova16@seznam.cz

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

 

Partnerské školy:

 

ostatní

  •