Školní poradenské služby

Školní poradenské pracoviště – přehled o poskytovaných poradenských službách

 

Zaměření poradenské služby


Prevence školní neúspěšnosti

Věnovat se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně a dlouhodobě s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.

Prevence sociálně patologických jevů

Věnovat se všem projevům rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

Kariérové poradenství

Poskytnout žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství. Vést žáky k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Integrovat vzdělávací, informační a poradenskou podporu pro vhodnou volbu vzdělávací cesty.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.

Žáci nadaní

Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podporovat rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajistit metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Rozvíjet spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a dalšími poradenskými zařízeními (informačně-poradenské středisko úřadu práce).

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků.

 

Při šetření České školní inspekce ve škole v roce 2014 byla školní koncepce výchovného poradenství a její realizace pozitivně hodnocena jako „příklad dobré praxe“.

 

Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště

 Pracovník/konzultační hodiny 

 Oblast poradenské služby

 E-mail

 Ředitel školy
 Ing. Zbyněk Lukavec             

 - dle dohody

Kancelář č. 317

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 Spolupráce s poradenskými zařízeními
 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

 lukavec@ekopodebrady.cz

 Výchovný poradce
 PhDr. Dagmar Lukavcová

 - čtvrtek 13:35 – 14:20
+ dle dohody

Kancelář č. 103

 Prevence školní neúspěšnosti
 Kariérové poradenství
 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 Žáci nadaní
 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 Spolupráce s poradenskými zařízeními

 lukavcova@ekopodebrady.cz

 Metodik prevence rizikového chování 
 Mgr. Martin Roubíček


 + dle dohody

 Kancelář č. 302

 Prevence rizikového chování
 Prevence školní neúspěšnosti
 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

 roubicek@ekopodebrady.cz

 Školní speciální pedagog
 Hana Chadimová

 - Čt 14:30 - 15:30
+ dle dohody

 Kancelář č. 101

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 Žáci nadaní
 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 Spolupráce s poradenskými zařízeními

rovenska.hanka@seznam.cz

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •