Klauzurní práce

Studium prvních dvou ročníků oboru Multimediální tvorba je zakončeno klauzurní prací z odborných předmětů vzdělávací oblasti umělecko-historické a výtvarné přípravy.
V rámci klauzurní práce student zpracovává jedno ze tří zadaných témat. Při tvorbě artefaktu uplatňuje schopnosti a dovednosti získané v příslušných odborných předmětech daného ročníku. Vzhledem k rozsahu takového úkolu probíhá příprava klauzury také formou domácí práce.
Klauzurní práce jsou hodnoceny komisionálně. Posuzuje se jednak stránka obsahová, tedy zpracování tématu, stejný důraz je však kladen i na složku formální. Součástí klauzurní práce je i krátká obhajoba. Hodnocení klauzurní práce se pak promítá do výsledné známky z odborného předmětu.
Zadání témat klauzurních prací proběhne v květnu daného školního roku, jejich hodnocení a závěrečná veřejná (školní) prezentace spojená s obhajobou práce potom na konci školního roku.

 

Klauzurní práce pro školní rok 2016/2017

Téma: kniha, MMT2

    


                                                                                  

 

 

 

Téma: komiks, MMT3

   

 


 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •