Multimediální tvorba

82–41–M/17
Čtyřleté studium zakončené státní maturitní zkouškou.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 OTEVÍRÁME JEDNU TŘÍDU s počtem 30 žáků

PREZENTAČNÍ NEWSLETTER

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.

Nejmodernější a nejžádanější umělecko-průmyslový studijní obor !
 

              

 

Naučíte se:

- ovládat špičkové technologie (od programování, přes tvorbu pc her, až po filmovou režii),
- pracovat s náročnými designérskými softwary (např. Adobe),
- využít svou kreativitu při měsíční odborné praxi,
- zacházet s digitálním fotoaparátem, zrcadlovkou a videokamerou na profesionální úrovni,
- vytvářet internetové aplikace pro digitální zařízení všeho druhu,
- využívat znalosti z marketingové komunikace pro budoucí kariéru,
- sestavovat osobní prezentační portfolio pro VŠ i zaměstnavatele,
- být in!


Uplatnění absolventů:

- v oblastech multimediální tvorby, pc her, pc animací,
- v reklamním průmyslu,
- v časopisech, novinách, tiskárnách;
- v oblasti statické a animované prostorové reality;
- v tvorbě filmů a filmových klipů;
- při vývoji webových stránek a internetových aplikací;
- v umělecké tvorbě (vizuální a konceptuální umění);
- při řešení jevištní a studiové tvorby (např. světelné tvorby);
a mnoho dalších.

              

 

Absolvované okruhy ve výuce:

1. UMĚLECKO-HISTORICKÁ A VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA

Obsahový okruh poskytuje žákům vědomosti a intelektové a praktické dovednosti, které představují základ odborného vzdělávání v daném oboru vzdělání. Charakter obsahového okruhu je teoreticko-praktický. Část zaměřená převážně teoreticky směřuje k získání ucelené umělecko-historické orientace v oblasti vývoje společnosti a její výtvarné kultury. Žáci si osvojí soubor poznatků z teorie umění a výtvarné tvorby v příslušných společensko-historických souvislostech. V současných tendencích moderního umění se zaměří na souvislosti s průnikem nových médií do umění i reklamy. Jsou vedeni k návyku nalézat v umělecké tvorbě zdroje inspirace, aktivně vyhledávat zdroje informací a využívat je při své tvůrčí činnosti.

Část obsahového okruhu, zaměřená převážně prakticky, je cílena na získání širokého základu výtvarného vzdělání, nezbytného pro navazující výtvarnou a realizační tvorbu. Žáci jsou vedeni k rozvoji výtvarného myšlení, výtvarné paměti, tvořivosti a fantazie, ke kultivaci výtvarného vidění a vyjadřování. Získají rovněž základní vědomosti a dovednosti v oblasti perspektivy, kompozice, kompozice prostoru a teorie barev, které jsou návazně rozvíjeny a prohlubovány při praktických úkolech.

Daný obsahový okruh je provázán s oblastmi společenskovědního vzdělávání a estetického vzdělávání.


2. TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA

Obsahový okruh se zabývá počítačovým softwarem, digitální technologií, multimédii a seznamuje s činnostmi provázejícími výrobu multimediálních programů jako je scenáristika a dramaturgie. Součástí je fotografie a seznámení s polygrafií. Žáci se seznamují s programy pro tvorbu 2D a 3D grafiky, zpracováním audio a videozáznamů, strukturou webových stránek a tvorbou interaktivních obrazů. Součástí okruhu je příprava audiovizuální tvorby, využívání prostředků informačních technologií a aplikace speciálních PC programů. Žáci se seznámí s postupy při tvorbě multimediálních nosičů. Naučí se programovat v jazyce JAVA.


3. NAVRHOVÁNÍ A REALIZACE

Obsahový okruh má komplexní charakter, zahrnující převážně praktickou přípravu absolventa. Využívá získaných vědomostí o estetice, grafických postupech a technikách, technikách prostorové tvorby, o zařízení a softwaru, znalostí o funkcích přístrojů a zařízení pro tvorbu a snímání obrazu k jeho praktické aplikaci a o polygrafii. Vybavuje žáky vědomostmi a dovednostmi z oblasti speciálních metod práce výtvarníka – počítačového grafika a z oblasti realizace finálního multimediálního výstupu. Rozvíjí individuální invenční schopnosti žáků. Při řešení zadaných témat se zaměřuje na rozvoj schopnosti jasně vyjádřit obsahovou náplň výtvarného záměru a formulovat ji ve vztahu k realizačním postupům.

Orientuje žáky ve vývoji užitého umění, počítačové grafiky, audiovize architektury a nových médií v jejich současných trendech. Jeho organickou součástí je využívání informačních technologií a prostředků výpočetní techniky při řešení většiny úkolů.

Důležitým aspektem je seznamování žáků s moderními trendy v oblasti komunikačních technologií, výtvarného umění v reklamní tvorbě, rozvojem digitální televize a multimédií.

 

Učební plán oboru Multimediální tvorba

ke stažení zde

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •