AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE OD 1. 9. 2021

Testování žáků bude probíhat ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Výjímku tvoří žáci prvních ročníků, kteří sérii testování zahájí 2. 9. 2021.

Žáci, kteří nepodstoupí testování, jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu dle mimořádného opatření k preventivnímu testování.

Příchod žáků do školy není omezen, výuka začíná v 8:05 hodin dle platného rozvrhu.

Povinnost dodržovat homogenní skupiny je zrušena.

Povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (rouška/respirátor) platí pro společné prostory školy.

 

Testování se neprovádí:

  • U osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle mimořádného opatření MZd a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT–PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě – předejte třídní učitelce (v případě SMS zprávy z laboratoře prosíme o její zaslání mailem třídní učitelce – print screen.) Pokud nebude doloženo, žák se účastní testování podle harmonogramu školy.
  • U osob, které mají vystavený certifikát MZd ČR o provedeném očkování proti COVID – 19, od aplikace druhé očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, od aplikace první očkovací látky v případě jednodávkového schématu také nejméně 14 dní.

 

Bližší informace k testování zde.
 

Instruktážní video k testování:

 

 

 

 

Návod k testování:

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •