Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Kina v obcích mohou pro digitalizaci kombinovat státní dotaci s krajskou či z fondů EU

Proces digitalizace kin byl v ČR zahájen vloni, skončit má v roce 2014.

Kina v obcích mohou pro digitalizaci kombinovat státní dotaci s krajskou či z fondů EU

Mnohá jednosálová kina v obcích a městech u nás přežívají ve velmi těžkých finančních podmínkách. Sotva si vydělávají na svůj provoz a obce každoročně doplácejí statisícové částky ze svých rozpočtů, aby je vůbec udržely v provozu. Tato malá kina dnes totiž často nechtěně zachovávají retro styl vybavením i službami, navíc promítají filmy s několikatýdenním až několikaměsíčním zpožděním oproti multikinům. Nyní ale přichází doba, kdy se budou muset tyto malé sály vyrovnat s přechodem na digitální promítání. Co to pro ně znamená? Rozhodně ne jen nahrazení projektorů pro 35mm filmový pás digitálními projektory, ale především značné investice do modernizace a výstavby samotných kin. To vše s minimální zárukou návratnosti. Proces digitalizace kin byl v ČR zahájen loni, skončit má v roce 2014 (viz. Materiál Digitalizace kin v ČR, který přijalo Ministerstvo kultury loni v červnu, a který najdete zde). Většina kin spravovaných městy a obcemi si digitální technologii, která přijde na 2.500.000,- Kč, sama pořídit nemůže. Na podporu digitalizace kin proto byly uvolněny prostředky ze Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie. Provozovatelé kin mohou žádat Státní fond o účelovou dotaci z prostředků Státního fondu a získat částku až do výše jedné poloviny nákladů plánovaných nákladů. Maximální možná výše získaných prostředků je tedy zhruba 1.250.000,- Kč. Pro poskytnutí dotace je třeba vyplnit jednoduchou žádost, kterou posoudí odborník. Ten zkoumá např. i technický stav budovy kina – je totiž třeba vzít v úvahu, že digitální technologie potřebuje pro svůj řádný provoz určité zázemí, bez vlhkosti, prachu apod. Žádost pak posoudí Rada Státního fondu, která o způsobu a výši čerpání prostředků z fondu rozhoduje.

I přes možnost dotací, řada malých kin v současné době o digitalizaci z důvodů financí neuvažuje. Mnoho z nich na dotaci z ministerstva kultury totiž nedosáhne, protože nesplní dané podmínky. Ozývají se hlasy, že pokud se podmínky pro malá kina nezmění, hrozí jejich zánik.
A pro mnoho menších obcí je i v případě získání státní dotace nereálné uvolnit částku převyšující milion z obecního rozpočtu. Na rozdíl od řady jiných dotací, není však v tomto případě omezení zakazující kombinaci např. s dotací poskytnutou krajem, či z evropských fondů. Zatím proběhly dvě vlny poskytování účelových dotací na digitalizaci kin, chystá se další. O možnosti podávat žádosti o poskytnutí účelové dotace na digitalizaci kin se lze informovat na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.

Vhodné je také sledovat portál www.digitalnikino.cz. Tento portál spravuje Občanské sdružení PRO-Digi. Vzniklo proto, že u nás neexistuje orgán, který by vykonával funkci technologického dohledu – informoval o digitalizaci, nabízel všem subjektům v digitalizaci zainteresovaným odbornou konzultační pomoc a informace o řešeních, která již ve světě fungují. Autoři portálu spolupracují se všemi články digitálního řetězce od produkčních a postprodukčních firem, distributorů, dodavatelů technologií, profesních organizací, až po samotné provozovatele kin. Vzhledem k tomu, že přechod na nové digitální technologie může být pro mnoho zaměstnanců kin tvrdým oříškem, pořádá Občanské sdružení Pro-Digi také specializované semináře, vytvořilo i školící středisko.

Jaké technické vybavení budou malá obecní kina potřebovat? Pro digitalizaci je nutný projektor D-cinema a server Media Block, pro lepší zvuk si musí pořídit nový zvukový systém
Jak na státní dotaci?
Žádost o dotaci na digitální vybavení ze Státního fondu by se měla vztahovat pouze na obrazový řetězec, tedy projektor, server a příslušenství, kino by mělo v rámci vstupu do bodovacího systému v žádosti doložitpotvrzení, že zvukový systém splňuje, nebo v době spuštění digitálního provozu bude splňovat specifikace DCI; fakt potvrdí firma, která systém instalovala, nebo provádí servis, nebo revizní technik s pověřením UFD a APK, nebo firma, která bude novou technologii instalovat. Technické osvědčení kabiny vydává rovněž technik s pověřením UFD a APK. Každý příjemce podpory – provozovatel kina ve smlouvě se Státním Fondem podepíše, že v době ukončení projektu (uvedení do provozu), bude kino splňovat DCI specifikace. Pokud dojde k podezření, že tomu tak není, může Fond požádat expertní firmu o přezkoumání.

Postup při žádosti o podporu:

Postup při poskytování prostředků o podporu
Formulář Žádost o poskytnutí prostředků
Harmonogram realizace

V čem bude digitalizace pro kina přínosem?
Pro kina znamená tento způsob promítání větší různorodost programu, nezávislost na daném počtu kopií, filmy mohou např. být rozšířeny o verze s různými titulky, včetně verzí pro neslyšící občany. Přibude i možnost rozšířit program kina o jiná představení – např. promítání sportovních utkání, přímých přenosů, promítání dokumentů pro školy apod.
Zlevní ivýroba kopií a jejich distribuce. Na přechodné období, kdy bude ještě souběh klasických 35mm kopií a již nových digitálních nosičů, je však třeba počítat s vyššími náklady v oblasti distribuce. Úspora se projeví až v okamžiku, kdy bude distribuce probíhat z větší části na digitálních nosičích.

(Pro www.e-svet.cz podle internetového zpravodajství Eva Tišnovská, březen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001